اجرای پروژه دیوار سبز در ورودی شماره دو مرکز بزرگ تجاری الماس شرق مشهد

اجرای پروژه دیوار سبز در ورودی شماره دو مزکر بزرگ تجاری الماس شرق مشهد

این سازه به سفارش روابط عمومی مرکز بزرگ تجاری الماس شرق مشهد تولید و در ورودی شماره دو این مرکز نصب گردید .

almas shargh