روش آبیاری گلدانهای گل آویز

مرحله اول – قاب گل آویز مورد نظر را جهت آبیاری از محل خود جدا مینماییم

نکته: زمان بندی آبیاری گلدانهای گل آویز بسته به نوع گیاه و دمای محیط ازآبیاری روزانه تا آبیاری هفته ای متغیر میباشد

زمان آبیاری را میتوانید از وضعیت برگهای گیاه نیز تشخیص دهید

pic 1-2

مرحله دوم – قاب گل آویز را بصورت افقی بر روی میز قرار میدهیم .

نکته : برای آبیاری گل آویز نیاز به خارج نمودن گلدان از قاب خود نمیباشد.

pic 2-2

مرحله سوم – توسط پیپت مخصوص آبیاری که بصورت هدیه در داخل مجموعه گل آویز قرار داده شده مقداری آب را بر میداریم.

pic 3-2

مرحله چهارم – آب داخل پیپت را به مرکز گلدان گل آویز منتقل نموده و مرحله سوم و چهارم را بسته به مقدار خشکی خاک دو تا سه بار تکرا مینماییم

نکته: با توجه به جذب آب توسط خاک مخصوص خیس شدن آن بطور واضح قابل مشاهده نمیباشد ضمنا باید دقت نمود که آبیاری بیش از حد باعث خروج آب از انتهای گلدانها نگردد.

pic 4-2

مرحله پنجم – بعد از آبیاری گل آویز را بصورت افقی حدود بیست دقیقه به حال خود رها مینماییم تا عمل جذب آب کاملا توسط خاک مخصوص بصورت هماهنگ صورت پذیرد.

pic 5-2

مرحله ششم – بعد از گذشت زمان مورد نظر عمل آبیاری به پایان رسیده .

pic 6-2