روش کشت محصول در گلدانهای گل آویز

مرحله اول – ابتدا اجزاء مجموعه گل آویز را از هم جدا نموده و خاک مخصوص را درو ن ظرفی میریزیم. سپس گیاه مورد نظر را جهت انتقال به گلدان گلاویز از گلدان اصلی خود خارج نموده و کمی اطراف ریشه آن را از خاک پاک مینماییم pic 1
مرحله دوم – بعد از پاک سازی اطراف ریشه گیاه خاک جدید گل آویز را دور تا دور ریشه و خاک قبلی گیاه همچون کیسه ای می پوشانیم باید کاملا دقت نمایید که اطراف ریشه را کاملا از همه طرف با خاک مخصوص گل آویز بپوشانیم pic 2
مرحله سوم – بعد از ایجاد پوشش توسط خاک مخصوص آن را به گلدان جدید خود انتقال میدهیم pic 3
مرحله چهارم – بعد از انتقال اطراف خاک مخصوص را با کمی فشار به داخل گلدان جدید جا میدهیم باید توجه داشت که این فشار باعث آسیب به ریشه گیاه نگردد pic 4
مرحله پنجم – سپس گلدان آماده شده را درون قاب گل آویز قرار میدهیم pic 5
مرحله ششم – در صورتی که لبه گلدان از قاب مورد نظر بیرون ماند آن را با کمی فشار در محل خود ثابت مینماییم pic 6

مرحله هفتم – هم اکنون گل آویز شما آماده شده و میتوانید با نصب آن همچون قاب عکسی برروی دیوار و یا محل مورد نظر از زیبایی آن لذت ببرید

pic 7