گیاهان پیشنهادی برای گل آویز(۱)

با توجه به کوچک بودن گلدانهای گل آویز و نیز ظرافت بکار رفته شده در طراحی آن مناسب ترین خانواده گیاهی برای کاشت در گل آویز گیاهان خانواده کاکتوس ها میباشد چرا که هم از نظر ابعاد گیاهی گیاهان گوچکی میباشند و هم از نظر روش آبیاری و محیط کشت همخوانی کاملی با گلدانهای گل آویز را دارند

خانواده گیاهان کاکتوس از نظر روش آبیاری نیاز مند آبیاری یکپارچه و مستمر در اطراف ریشه خود هستند که با توجه به خاصیت خاک مخصوص گل آویز این مشکل آبیاری در این خانواده کاملا حل شده و آبیاری یکنواخت و مداومی را برای آنها در بردارد

از نظر زیبایی نیز خانواده کاکتوسها با توجه به ابعاد کوچک گیاهان زیبایی خاصی را به محیط زندگی شما اضافه میماید

rouge FB4 vert fb3 sansevire rouge fb3 violette gris fb1 haworthia
536148_SW34n4PZ-2-2 536148_nCO75iNi-3-2 536148_hgt1kkPR-3-2 536148_4MuCaV6W-2-2
pc6e7f5d2ab5979d7a9be306a95a30014d_Beautiful-cacti-08-2-2 cactus4-2-2 discocactus_insignis-3-2 Anacampseros_rufescens-2-2