نحوه خرید و سفارش

برای خرید محصولات ، نوع محصول ، رنگ ، تعداد درخواستی و آدرس کامل پستی خود را برای ما ارسال نموده و بعد از دریافت پیش فاکتور ، مبلغ  آن را به شماره حساب زیر واریز نموده و شماره حواله یا فیش واریزی را برای ما ارسال نمایید.

شماره حساب: بانک ملت به نام محمد رضا صابری ۱۳۵۵۳۴۹۱۵۲

شماره کارت بانک:  ملت به نام محمد رضا صابری ۵۷۸۷ ۰۹۳۱ ۳۳۷۰ ۶۱۰۴

شماره حساب: بانک ملی به نام محمد رضا صابری ۰۱۰۰۵۷۲۲۷۶۰۰۰

شماره کارت بانک:  ملی به نام محمد رضا صابری ۴۲۳۲ ۳۵۶۴ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷

انتقال وجه  استعلام قیمت یا اعلام شماره فیش