اجرای پروژه باغ دیواری پست بانک منطقه ویژه اقصادی شهرستان بیرجند

دیوار سبز آپارتمانی شرکت گل آويز post bank 1

اجرای پروژه باغ دیواری پست بانک منطقه ویژه اقصادی شهرستان بیرجند این سازه طبق درخواست مدیریت محترم پست بانک شعبه منطقه ویژه اقتصادی شهرستان بیرجند

ادامه